Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Stron Internetowych, Newslettera, Informacji Handlowej oraz Formularza Kontaktowego.

Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – administratorem danych osobowych oraz Stron Internetowych jest Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie ul. Polna 21, 05-250 Radzymin; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000029528, NIP 5210523942; dane kontaktowe: tel. 22 34 96 700, e-mail daneosobowe@orklacare.pl;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Newslettera, Informacji Handlowej, Stron Internetowych oraz Formularza Kontaktowego;
 • Strony Internetowe – witryna internetowa (grupa powiązanych ze sobą stron internetowych), składająca się z następujących domen: orklacare.pl, bodymax.pl, mollers.pl, litozin.com.pl, colonc.pl, salvequick.com/pl, www.legacy.jordan.no/pl, biofer.pl, hapantoten.pl, unikalk.pl, esberitox.pl, soraya.pl, dermika.pl, www.biooil.com/pl, kalms.pl, olbas.pl, remifemin.pl;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika – cyklicznych materiałów o treści marketingowej, promujących działalność Administratora oraz wiedzę z zakresu ochrony zdrowia;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronach Internetowych, której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Informacja Handlowa – informacja charakterze handlowym przesyłana drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług Newslettera, Formularza Kontaktowego oraz przesyłania Informacji Handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższych usług.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

W celu udoskonalenia funkcjonalności Stron Internetowych, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników Stron Internetowych.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stronami Internetowymi.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Newsletter i Informacja Handlowa

Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Użytkownika:

 1. podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronach Internetowych adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne egzemplarze Newslettera;
 2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody;
 3. kliknięciu przycisku „Zapisz się”;
 4. potwierdzeniu zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

Dodatkowo, podczas procesu rejestracji na Newsletter, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Informacji Handlowej, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

Usługa Newslettera oraz otrzymywanie Informacji Handlowej świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera i / lub Informacji Handlowej poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Newslettera i Informacji Handlowej?

W przypadku korzystania z powyższych usług, zbierany jest adres poczty elektronicznej.

Formularz Kontaktowy

Na Stronach Internetowych znajdują się Formularze Kontaktowe, umożliwiające każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

 • wypełnić pole „Tytuł wiadomości” oraz „Treść wiadomości”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 • wypełnić pole „Adres e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego?

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej.

Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Niemniej, Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko oraz numer telefonu; jeśli preferuje, by Administrator skontaktował się z nim w inny sposób. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje (wyrażenie zgody na Newsletter);
 2. poprzez gromadzenie plików cookies.

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę.

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Newslettera. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w Polityce Prywatności.